Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej RODO, podajemy poniższe informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Osuszkiewicz prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Osuszkiewicz MATIOTRONIK ul. Wiejska 65; 62-050
Krosinko, NIP: 777237190 (dalej: Administrator)
2) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawdzania przez Administratora
możliwości zatrudnienia Pani/Pana osoby u podmiotów współpracujących z Administratorem w
zakresie poszukiwania pracowników, a w przypadku zawarcia przez Panią/Pana z Administratorem
umowy o skierowanie kandydata do pracy w celu wykonania tejże umowy
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, a po zawarciu umowy o
skierowaniu do pracy również jej wykonywanie. Po wykonaniu umowy o skierowaniu kandydata
do pracy podstawę przetwarzania stanowić będzie obrona przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Przedsiębiorcy będący kontrahentami
Administratora, do których będziemy starali się skierować Panią/Pana do pracy na podstawie
zawartej przez nas Umowy o skierowaniu kandydata do pracy oraz dostawcy usług IT dla
Administratora
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, a po
zawarciu umowy o skierowaniu do pracy przez okres trwania Umowy o skierowanie kandydata do
pracy, natomiast po jej wykonaniu lub rozwiązaniu przedmiotowej umowy przez okres
przedawnienia roszczeń z niej wynikających
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie
będziemy mieli możliwości zawarcia Umowy o skierowanie kandydata do pracy.
11) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani
profilowania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy u Kontrahentów Administratora

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Mateusz Osuszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Mateusz Osuszkiewicz MATIOTRONIK ul. Wiejska 65; 62-050 Krosinko, NIP: 777237190 . Możecie Państwo się z nami
skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Wiejska 65; 62-050 Krosinko
– przez e-mail: m.osuszkiewicz@fahrerland.com
– telefonicznie: +48 665451301
2. Inspektor ochrony danych
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu sprawdzania przez nas możliwości zatrudnienia Pani/Pana u
podmiotów współpracujących z nami w zakresie poszukiwania pracowników, a w przypadku zawarcia przez
Panią/Pana umowy o skierowanie kandydata do pracy w celu wykonania Umowy o skierowanie kandydata do pracy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– Pani/Pana zgoda (art.6 ust.1 pkt b) RODO)
– po zawarciu umowy o skierowanie kandydata do pracy podstawę przetwarzania danych stanowić będzie
również wykonywanie Umowy o skierowanie kandydata do pracy (art.6 ust.1 pkt b) RODO)
– po wykonaniu umowy lub jej rozwiązaniu dane będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora czyli w naszym uzasadnionym interesie
(art.6 ust.1 pkt f) RODO)
– przetwarzanie danych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia nawet po zawarciu umowy o
skierowanie kandydata do pracy będzie dokonywane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust.1 pkt a)
RODO)

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia Pani/Pan zgody
jednakże nie dłużej niż przez 10 lat od ich otrzymania. W przypadku zawarcia z nami umowy o skierowanie kandydata
do pracy dane będą przechowywane przez okres trwania Umowy o skierowanie kandydata do pracy, a po jej
wykonaniu lub rozwiązaniu przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
– naszym dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z
naszymi poleceniami
– Przedsiębiorcą będącym kontrahentami Administratora, do których będziemy starali się skierować
Panią/Pana do pracy na podstawie zawartej przez nas Umowy o skierowaniu kandydata do pracy.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami
6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
b. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu,
g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym
się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko
jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z
Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane inne niż: imię i
nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – macie
Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz
adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.